fbpx Przewody doktorskie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Georges Bedran Badanie alternatywnych źródeł antygenów nowotworowych przy użyciu immunopeptydomiki wielkoskalowej

Exploring alternative sources of tumor antigens using large-scale immunopeptidomics

Promotor: prof. dr Theodore R. Hupp
Milena Stolarska Zastosowanie metod filogenetycznych do badania pochodzenia, funkcji oraz oddziaływań pomiędzy białkami systemów opiekuńczych Hsp70/JDP

Phylogenetic approach to study the origin, function and interactions between proteins of JDP - Hsp70 systems

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Dagmara Mróz Charakterystyka biochemiczna ludzkiego białka CLPB i jego patogennych wariantów

Biochemical characteristic of human CLPB protein and its pathogenic variants

Promotor: dr hab. Szymon Ziętkiewicz
Magdalena Pilch Rola białek IFITM1 I IFITM3 w regulacji szlaków sygnalizacyjnych interferonu-gamma w raku przełyku

The regulatory role of IFITM1 and IFITM3 proteins in IFNy signalling pathways in oesophageal cancer

Promotor: prof. dr Theodore Hupp
Mikołaj Kocikowski Ekspresja Białek Punktów Kontrolnych w Psich Nowotworach i Opracowanie Psich Przeciwciał Przeciwko Receptorowi PD-1

Expression of Immune Checkpoints in Canine Cancers and The Development of Canine Antibodies Against PD-1

Promotor: prof. dr Theodore Hupp
Marta Popęda Profile transkrypcyjne związane z układem immunologicznym w kontekście rozsiewu raka piersi

Immune-related transcriptional landscape of breast cancer in the context of its dissemination

Promotor: prof. dr hab. Anna J. Żaczek
dr hab. Ewa A. Grzybowska, profesor instytutu, Narodowy Instytut Onkologii

prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, Politechnika Śląska

dr hab. Bartosz Wojtaś, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Marcos Yébenes Mayordomo Integracja danych jako taktyka: multiomiczne podejście do chorób nowotworowych

Integration as a solution: A multi-omic approach to cancer diseases

Promotor: prof. dr Theodore Hupp
dr Christophe Battail Interdisciplinary Research Institute of Grenoble

Assistant Prof. dr Michael Dellinger, UT Southwestern

Assistant Prof. Catia Pesquita, Universidade de Lisboa
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Natalia Stachura Drogi międzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV2

Cell-to-cell transmission of SARS-CoV-2 virus

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Klaudia Kochanowicz Elementy funkcjonalne determinujące aktywności przodków małych białek szoku cieplnego u Enterobacterales


Ancestral eHsps of Enterobacterales – functional units and mechanism of action


Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Argho Aninda Paul Smart antigen provision for effcient induction of allergen tolerance

Promotor: dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG
Michalina Michalska Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2

Immunomodulatory properties of SARS-CoV-2 coronavirus-encoded proteins

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Daria Horoszkiewicz Badania interakcji pomiędzy bakteriami z rodzaju Pectobacterium a roślinami jedno- i dwuliściennymi z zastosowaniem analiz metagenomicznych i transkryptomicznymi

Study of the interaction between Pectobacterium and monocotyledonous and dicotyledonous plants using metagenomic and transcriptomic analyzes

Promotor: dr hab. Małgorzata Waleron
Marcin Pitek Molekularne determinanty specyficzności substratowej białek Hsp70

Molecular determinants of Hsp70's substrate specificity

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Michał Rzeszotarski Poszukiwanie nowych środków przeciwdrobnoustrojowych w walce z bakteriami opornymi na antybiotyki

Towards new antimicrobials of plant origin targeting antibiotic resistant bacteria 

Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
Dominika Czorniej Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych 

Determination of the effect of the composition, supplementation of culture media and the scale of cell culture on the fragmentation of therapeutic monoclonal antibodies


Promotor: dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
Patrycja Bełdzińska Nanocząstki platyny jako potencjalne modulatory aktywności wybranych antybiotyków przeciwnowotworowych.

Platinum nanoparticles as potential modulators od the activity of selected anticancer antibiotics. 

Promotor: dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Maria Camila Tovar Fernandez Pochodzenie peptydów antygenowych szlaku MHC klasy I

Origin of antigenic peptides in MHC class I pathway 

Promotor: prof. dr Robin Fahraeus
dr hab. Nuala Mooney, INSERM UMR-S 976

dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. PAN ICHB, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

dr hab. Beata Pająk, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Sara Mikac Identyfikacja nowej roli białka Nrf2, niezależnej od regulacji transkrypcji, w komórkach płuca


Identification of a novel, transcription-independent role of Nrf2 in lung cells

Promotor: prof. dr Robin Fahraeus
prof. Albena Dinkova-Kostova, University of Dundee

prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Uniwersytet Jagielloński

dr Neda Slade, Institut Ruđer Bošković
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Marcin Jeleń Charakterystyka oddziaływania mitochondrialnego systemu białek opiekuńczych Ssq1/Jac1 z białkami Isu1 uczestniczącym w biogenezie centrów żelazo-siarkowych


Promotor: dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG
Patrycja Ogonowska Metoda fotodynamiczna jako potencjalne narzędzie eradykacji Staphylococcus aureus kolonizującego chorych z atopowym zapaleniem skóry 


Photodynamic method as a potential tool for the eradication of Staphylococcus aureus colonizing patients with atopic dermatitis

Promotor: dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Aurelia Schweda Charakterystyka nowych cząstek wirusopodobnych i ich zastosowanie jako szczepionki terapeutyczne

Characterization of novel virus like particles and they use as therapeutic vaccines

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Izabela Perkowska Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie

Elucidating the role and mechanism of regulatory network of genes encoding dioxygenases in terms of plant adaptation to land conditions


Promotor: prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Magda Dominika Wąchalska Udział białek komórkowych uczestniczących w hamowaniu prezentacji antygenów zależnym od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa BHV-1

Participation of cellular proteins in the inhibition of antigen presentation dependent on UL49.5 protein of bovine herpesvirus BHV-1

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
dr hab. Edyta Paradowska, Prof. IBM PAN

dr hab. Wojciech Pokrzywa
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Marta Matuszewska Badanie wpływu glukozy i glicerolu oraz jonów żelaza na syntezę związków przeciwdrobnoustrojowych i formowanie biofilmu przez Pseudomonas donghuensis  P482

Investigation of the influence of glucose, glycerol and iron ions on the synthesis of antimicrobials and formation of biofilm by Pseudomonas donghuensis  P482

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

dr hab. Adam Schikora
PDF icon Streszczenie
Marta Hubisz Analiza funkcjonalna receptora GerA w przetrwalnikach Bacillus subtilis

Functional analysis of GerA germination receptor in Bacillus subtilis endospores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
prof. dr hab. Jacek Bielecki

dr hab. Marcin Schmidt
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Tomasz Mikołaj Maciąg Syntetyczne konsorcjum bakterii chroniące rośliny ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi: od szalki Petriego do przechowalnictwa ziemniaków

Synthetic consortium of bacterial strains protecting potato (Solanum tuberosum L.) plants against pectinolytic bacteria: from Petri dish to the potato storage.

Promotor: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG
dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

prof. dr hab. Joanna Puławska, Państwowy Instytut Badawczy
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Agata Woźniak Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów na działanie antybiotyków

Photodynamic inactivation as a tool for sensitization of multidrug resistant pathogens to antimicrobials


Promotor: dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
dr hab. Beata Krawczyk, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Jacek Bielecki, Uniwersytet Warszawski
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Michał Karol Pierański Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym

Evaluation of photoinactivation potential in eradication of Streptococcus agalactiae in the urogenital system

Promotor: dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
dr hab. Irena Maliszewska, Politechnika Wrocławska

dr hab. Ewa Dworniczek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Inga Blanka Jamrożek Opracowanie in silico modelu receptora kiełkowania przetrwalników GerA Bacillus subtilis

Developing an in silico model of the GerA Bacillus subtilis germination receptor

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Sławomir Filipek

Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk
Gabriela Lucyna Brzuska Rekombinowane cząstki wirusopodobne jako potencjalne antygeny szczepionkowe przeciwko wirusowi Zika

Recombinant virus-like particles as potential vaccine candidates against Zika virus

Promotor: dr hab. Ewelina Król, prof. UG
prof. dr hab. Jacek Kuźmak, Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. n.med. Tomasz J. Wąsik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
PDF icon Streszczenie
Magdalena Jabłońska Molekularne mechanizmy oddziaływania między szczepem Pseudomonas donghuensis z pomidorem w czasie kolonizacji korzeni

Molecular mechanisms of the interactions between Pseudomonas donghuensis and tomato upon colonization

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Małgorzata Kleczewska Porównanie bakteryjnych i eukariotycznych systemów Hsp70 funkcjonujących w biogenezie centrów żelazo – siarkowych

Comaprison of bacterial and eukaryotic Hsp70 systems functioning in the biogenesis of iron-sulfur clusters

Promotor: Dr hab. Rafał Dutkiewicz
Prof. dr hab. Hanna Kmita

Prof. dr hab. Paweł Lipiński
Monika Romanik-Błońska Kompleksy stakingowe polifenoli z malin z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi

Stacking complexes between poliphenols from raspberries and heterocyclic aromatic amines

Promotor: Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Jakub Michał Fikowicz-Krośko Identyfikacja i charakterystyka genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L.

Identification and characterization of genes specifically up-regulated in Dickeya solani during colonization of Solanum tuberosum L. and Solanum dulcamara L.

Promotor: Dr hab. Robert Czajkowski
Anna Zofia Czarnota Chimeryczne, wirusopodobne cząsteczki HBV-HCV jako potencjalna szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C

Chimeric HBV – HCV virus-like particles as a potential vaccine against Hepatitis C

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Natalia Wanda Derewońko Rola białek wirusowych oraz ich oddziaływanie z czynnikami komórkowymi podczas bezpośredniego transportu międzykomórkowego (cell-to-cell spread) alfaherpeswirusów

Role of viral proteins and their interaction with host factors during cell-to-cell spread of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jacek Jaworski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
PDF icon Streszczenie
Paulina Weiher Rekombinowane przetrwalniki Bacillus subtilis jako potencjalne szczepionki przeciwko patogenom wirusowym.

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Karolina Paulina Uranowska Właściwości biochemiczne i immunogenne potencjalnego antygenu szczepionkowego opartego na konserwowanej domenie „nóżki” hemaglutyniny wirusa grypy

Biochemical and immunogenic properties of potential vaccine antigen based on conserved stalk domain of influenza virus hemagglutinin

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Weronika Aniela Hoffmann Aktywność rekombinowanej rybonukleazy DICER w kontekście infekcji herpeswirusowej

Activity of recombinant ribonuclease DICER in the context of herpesviral infection

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Tomasz Filip Łęga Konstrukcja jadalnej szczepionki przeciwko wirusowi grypy dla drobiu opartej na rekombinowanych przetrwalnikach Bacillus subtilis

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Wojciech Aleksy Potocki Białka adsorbowane na przetrwalnikach Bacillus subtilis jako szczepionka przeciwko Clostridium difficile

Protein adsorber on spores of Bacillus subtilis as a vaccine against Clostridium difficile

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Karolina Ewa Zimmer Analiza zmienności genetycznej glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów poddanych terapii interferonem alfa i rybaviryną

Hepatitis C Virus E2 glycoprotein genetic variability in patiens subjected to interferon-ribavirin therapy

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Marcin Augustyniak Modelowanie molekularne kompleksów kinazy białkowej PrkC z domniemanymi endogennymi celami aktywności fosforylacyjnej 

Molecular modeling of complexes of PrkC protein kinase with possible endogenous targets of phosphorylation activity

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Dr hab. inż. Aleksander Herman

Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Michał Rogaczewski Koewolucja mitochondrialnych  białek opiekuńczych uczestniczących w biogenezie centrów żelazo-siarkowych

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Kamil Krystian Belau Zastosowanie mezoskopowych pól siłowych do przewidywania oddziaływań międzycząsteczkowych w procesie tworzenia kapsyd wirusowych

The usage of coarse-grained force fields in predicting intermolecular interactions in the viral capsid formation process

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Iwona Piątek System for heterologous proteins display on the surface of Bacillus subtilis spores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Antoni Banaś

Dr hab. Izabela Święcicka, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
Rafał Banasiuk Zielona synteza bioaktywnych nanocząstek wybranych metali

Green synthesis of bioactive nanoparticles of selected metals

Promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka
Michał Grabowski Analiza wybranych czynników molekularnych wpływających na poziom homocysteiny w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Analysis of selected molecular factors affecting the homocysteine level in the pathogenesis of ischemic stroke

Promotor: Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Jan Jacek Kaczor

Dr hab. Patrycja Koszałka
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Alicja Skrla Znaczenie oddziaływań pomiędzy domenami M i NBD1 dla aktywności białka opiekuńczego ClpB z Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Adam Kawiński Charakterystyka metabolizmu materiałów zapasowych w kiełkujących nasionach roślin oleistych magazynujących woski

Promotor: Prof. dr hab. Antoni Banaś
Vasil Borisov Krapchev Application of recombinant  surface antigens of hepatitis C virus (HCV) for studies of virus entry

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Beata Marta Gromadzka Metody monitorowania i zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy RNA w oparciu o cząsteczki wirusopodobne

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Dr hab. Robert Czajkowski

Prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Paulina Czoska Zakażenia bakteriami Campylobacter jejuni –badania oddziaływań bakterii, przeciwciał i układu odpornościowego

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Adrian Kobiela Rola małych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez keratynocyty w interakcji z układem odpornościowym w atopowym zapaleniu skóry

The role of keratinocyte-derived small extracellular vesicles in the interaction with the immune system in atopic dermatitis

Promotor: dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG
Wiktoria Sztangierska Wpływ drożdżowego czynnika wymiany nukleotydów (Sse1) na funkcjonowanie systemu Hsp70 w dezagregacji  


Role of yeast nucleotide exchange factor (Sse1) in functioning of Hsp70 chaperone system in protein disaggregation 

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Alicja Dobek Analiza funkcjonalna enzymów Arabidopsis thaliana zaangażowanych w akumulację flawonoidów i kumaryn w odpowiedzi na stresy środowiskowe


Functional genomics analysis of Arabidopsis thaliana enzymes involved in flavonoid and coumarin accumulation in responses to environmental stress


Promotor: prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Dorota Anna Lesiak Właściwości immunomodulacyjne białka US3 alfaherpeswirusów

Immune evasion properties of US3 protein of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk