fbpx Przewody doktorskie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Mikołaj Kocikowski obrona:
12.04.2024 - 15:00

Od psa do człowieka: wzorce ekspresji punktów kontrolnych w nowotworach i opracowanie psich przeciwciał przeciwko receptorowi PD-1

Of Dogs and Men: Tracing Immune Checkpoint Signatures Across Cancers and Unleashing the Potential of Canine PD-1 Antibodies

Promotor: dr Theodore Hupp, prof. UG
prof. Deborah W. Knapp, DVM - Department of Veterinary Clinical Sciences, Purdue University College of Veterinary Medicine, USA

prof. David Goodlett - Biochemistry & Microbiology Department, University of Victoria, Canada

dr hab. Aleksandra Pawlak, profesor uczelni - Katedra Farmakologii i Toksykologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Klaudia Szymczak obrona:
22.03.2024 - 12:00

Fotodynamiczna inaktywacja wielolekoopornego Staphylococcus aureus i redukcja jego wirulencji z wykorzystaniem nowych porfiryn koordynowanych jonami galu (III)

Photodynamic inactivation of multidrug-resistant Staphylococcus aureus and reduction of its virulence using novel gallium(III)-coordinated porphyrins

Promotor: dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG
prof. dr hab. Joanna Cichy - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn - Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka - Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Ada Połońska Identyfikacja acylotransferaz lizofosfolipidów okrzemka Phaeodactylum tricornutum oraz charakterystyka tych zidentyfikowanych ze szczególnym uwzględnieniem acylotransferazy acylo-CoA:lizofosfatydylocholina

Identification of lysophospholipid acyltransferases in the diatom Phaeodactylum tricornutum and characterization of the identified ones, with particular emphasis on the lysophosphatidylcholine acyltransferasePromotor: prof. dr hab. Antoni Banaś
dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Dariusz Latowski - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz - Uniwersytet Warszawski
PDF icon Streszczenie
Roberta Gatta Społeczne interakcje Bacillus Subtilis oraz Dickeya solani

Social interaction between Bacillus Subtilis and Dickeya solani

Promotor: dr hab. Adam Iwanicki
Maciej Kosiński Opracowanie szybkiej metody detekcji wirusowych infekcji dróg oddechowych opartej na sekwencjonowaniu w czasie rzeczywistym

Development od therapid method for detection of respiratory tract viral infections using real time sequencing

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Monika Oliwa Analiza strukturalno-funkcjonalna oddziaływań wybranych białek Rep z rejonem DUE orgin replikacji DNA.

Structural and functional analysis of the interactions of selected Rep proteins with DUE region of DNA replication orgin. 

Promotor: prof. dr hab. Igor Konieczny
Magdalena Karolina Sroka Rola nieograniczonego polifosforanu w regulacji aktywności deacetylazy CobB z Escherichia coli podczas głodu aminokwasowego

The role of inorganic polyphosphate in regulation of Escherichia coli CobB deacetylase activity during amino acids starvation

Promotor: prof. dr hab. Igor Konieczny
Katarzyna Dziubek Analiza mechanizmu sygnalizacji oraz funkcji receptora PD1 w kostniakomięsaku

Dissecting the mechanism and functional landscape of cancer PD1 signalling in osteosarcoma

Promotor: dr Theodore Hupp, prof. UG
prof. David Saliba - Faculty of Health Sciences, Università di Malta

dr Amy K. LeBlanc, D.V.M. - Center for Cancer Research, National Cancer Institute, National Institutes of Health

prof. Vilma Yuzbasiyan-Gurkan - Department of Microbiology & Molecular Genetics within the College of Natural Science, Michigan State University
PDF icon Streszczenie
Marta Wyszkowska Specyficzne hamowanie aktywności ludzkiej, mitochondrialnej nukleazy EXOG, jako proces kontroli naprawy mitochondrialnego DNA


Targeted inhibition of human mitochondrial nuclease EXOG, as a mean of mitochondrial DNA repair process modulation


Promotor: dr hab. Michał Szymański, prof. UG
Dagmara Mróz Charakterystyka biochemiczna ludzkiego białka CLPB i jego patogennych wariantów

Biochemical characteristic of human CLPB protein and its pathogenic variants

Promotor: dr hab. Szymon Ziętkiewicz
Magdalena Pilch Rola białek IFITM1 I IFITM3 w regulacji szlaków sygnalizacyjnych interferonu-gamma w raku przełyku

The regulatory role of IFITM1 and IFITM3 proteins in IFNy signalling pathways in oesophageal cancer

Promotor: prof. dr Theodore Hupp
Inga Blanka Jamrożek Opracowanie in silico modelu receptora kiełkowania przetrwalników GerA Bacillus subtilis

Developing an in silico model of the GerA Bacillus subtilis germination receptor

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
prof. dr hab. Sławomir Filipek, Laboratorium Biomodelowania, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz., Laboratorium Biologii Obliczeniowej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
PDF icon Streszczenie
Magdalena Jabłońska Molekularne mechanizmy oddziaływania między szczepem Pseudomonas donghuensis z pomidorem w czasie kolonizacji korzeni

Molecular mechanisms of the interactions between Pseudomonas donghuensis and tomato upon colonization

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Monika Romanik-Błońska Kompleksy stakingowe polifenoli z malin z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi

Stacking complexes between poliphenols from raspberries and heterocyclic aromatic amines

Promotor: Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Jakub Michał Fikowicz-Krośko Identyfikacja i charakterystyka genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L.

Identification and characterization of genes specifically up-regulated in Dickeya solani during colonization of Solanum tuberosum L. and Solanum dulcamara L.

Promotor: Dr hab. Robert Czajkowski
Paulina Weiher Rekombinowane przetrwalniki Bacillus subtilis jako potencjalne szczepionki przeciwko patogenom wirusowym.

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Karolina Paulina Uranowska Właściwości biochemiczne i immunogenne potencjalnego antygenu szczepionkowego opartego na konserwowanej domenie „nóżki” hemaglutyniny wirusa grypy

Biochemical and immunogenic properties of potential vaccine antigen based on conserved stalk domain of influenza virus hemagglutinin

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Weronika Aniela Hoffmann Analiza funkcji i biogenezy wybranych mikroRNA wirusa pseudowścieklizny (PRV)

Analysis of the functions and biogenesis of selected microRNAs of pseudorabies virus (PRV)

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
dr hab. Magdalena Weidner-Glunde - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

dr hab. Ewa Szołajska - Instytut Biochemii I Biofizyki PAN w Warszawie
PDF icon Streszczenie
Tomasz Filip Łęga Konstrukcja jadalnej szczepionki przeciwko wirusowi grypy dla drobiu opartej na rekombinowanych przetrwalnikach Bacillus subtilis

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Wojciech Aleksy Potocki Białka adsorbowane na przetrwalnikach Bacillus subtilis jako szczepionka przeciwko Clostridium difficile

Protein adsorber on spores of Bacillus subtilis as a vaccine against Clostridium difficile

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Karolina Ewa Zimmer Analiza zmienności genetycznej glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów poddanych terapii interferonem alfa i rybaviryną

Hepatitis C Virus E2 glycoprotein genetic variability in patiens subjected to interferon-ribavirin therapy

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. Robert Nawrot - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Marcin Augustyniak Modelowanie molekularne kompleksów kinazy białkowej PrkC z domniemanymi endogennymi celami aktywności fosforylacyjnej 

Molecular modeling of complexes of PrkC protein kinase with possible endogenous targets of phosphorylation activity

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Dr hab. inż. Aleksander Herman

Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Michał Rogaczewski Koewolucja mitochondrialnych  białek opiekuńczych uczestniczących w biogenezie centrów żelazo-siarkowych

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Kamil Krystian Belau Zastosowanie mezoskopowych pól siłowych do przewidywania oddziaływań międzycząsteczkowych w procesie tworzenia kapsyd wirusowych

The usage of coarse-grained force fields in predicting intermolecular interactions in the viral capsid formation process

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Iwona Piątek System for heterologous proteins display on the surface of Bacillus subtilis spores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Antoni Banaś

Dr hab. Izabela Święcicka, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
Dorota Anna Lesiak Właściwości immunomodulacyjne białka US3 alfaherpeswirusów

Immune evasion properties of US3 protein of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Rafał Banasiuk Zielona synteza bioaktywnych nanocząstek wybranych metali

Green synthesis of bioactive nanoparticles of selected metals

Promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka
Michał Grabowski Analiza wybranych czynników molekularnych wpływających na poziom homocysteiny w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Analysis of selected molecular factors affecting the homocysteine level in the pathogenesis of ischemic stroke

Promotor: Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Jan Jacek Kaczor

Dr hab. Patrycja Koszałka
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Alicja Skrla Znaczenie oddziaływań pomiędzy domenami M i NBD1 dla aktywności białka opiekuńczego ClpB z Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Vasil Borisov Krapchev Application of recombinant  surface antigens of hepatitis C virus (HCV) for studies of virus entry

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk