fbpx Przewody doktorskie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Marcin Jeleń obrona:
20.10.2023 - 12:00

Charakterystyka oddziaływania mitochondrialnego systemu białek opiekuńczych Ssq1/Hsc20 z białkami Isu1 uczestniczącym w biogenezie centrów żelazo-siarkowych

Characteristics of the interaction of the mitochondrial chaperone system Ssq1/Hsc20 with the Isu1 protein involved in the biogenesis of iron-sulfur clusters

Promotor: dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG
prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Laboratorium Biogenezy Mitochondriów, IMol Polska Akademia Nauk w Warszawie

dr hab. Wojciech Pokrzywa, Laboratorium Metabolizmu Białek, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Zakład Bioenergetyki, Collegium Biologicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Adrian Kobiela obrona:
06.10.2023 - 10:00

Rola małych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez keratynocyty w interakcji z układem odpornościowym w atopowym zapaleniu skóry

The role of keratinocyte-derived small extracellular vesicles in the interaction with the immune system in atopic dermatitis

Promotor: dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG
prof. David Saliba, Faculty of Health Sciences, Università di Malta

prof. dr hab. Ewa Stępień, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. n. med. Maciej Chałubiński, prof. UM, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Georges Bedran obrona:
14.07.2023 - 13:00

Badanie alternatywnych źródeł antygenów nowotworowych przy użyciu immunopeptydomiki wielkoskalowej

Exploring alternative sources of tumor antigens using large-scale immunopeptidomics

Promotor: prof. dr Theodore R. Hupp
Assistant Professor Michal Bassani-Sternberg, Department of Oncology, Ludwig Institute for Cancer Research, Lausanne

Professor Pierre Thibault, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, University of Montreal

dr hab. n. med. Karol Połom, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Roberta Gatta Społeczne interakcje Bacillus Subtilis oraz Dickeya solani

Social interaction between Bacillus Subtilis and Dickeya solani

Promotor: dr hab. Adam Iwanicki
Piotr Sławomir Karaś Molekularne podstawy ewolucji małych białek szoku cieplnego w Erwiniaceae

Molecular basis of small heat shock protein evolution in Erwiniaceae

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
prof. dr hab. Ryszard Korona - Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak - Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Paweł Golik – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Maciej Kosiński Opracowanie szybkiej metody detekcji wirusowych infekcji dróg oddechowych opartej na sekwencjonowaniu w czasie rzeczywistym

Development od therapid method for detection of respiratory tract viral infections using real time sequencing

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Monika Oliwa Analiza strukturalno-funkcjonalna oddziaływań wybranych białek Rep z rejonem DUE orgin replikacji DNA.

Structural and functional analysis of the interactions of selected Rep proteins with DUE region of DNA replication orgin. 

Promotor: prof. dr hab. Igor Konieczny
Magdalena Karolina Sroka Rola nieograniczonego polifosforanu w regulacji aktywności deacetylazy CobB z Escherichia coli podczas głodu aminokwasowego

The role of inorganic polyphosphate in regulation of Escherichia coli CobB deacetylase activity during amino acids starvation

Promotor: prof. dr hab. Igor Konieczny
Hubert Tomasz Wyszkowski Rola białek z domeną J w regulacji dezagregacji agregatów białkowych przez system Hsp70

Role of J-domain proteins in regulation of Hsp70-mediated protein disaggregation

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
dr hab. Anna Szlachcic - Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Marcin Nowotny - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

dr hab. Agata Starosta, prof. IBB PAN – Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Aneta Grabińska-Rogala Oddziaływania systemu Hsp70 z substratem białkowym oraz rola tych oddziaływań w zależnej od proteazy Lon degradacji substratu

The Hsp70 system interactions with substrate protein and the role of these interactions in Lon-dependent proteolysis of substrate

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Marszałek
dr hab. Roman Szczęsny - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr hab. Daniel Krowarsch - Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Artur Osyczka - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Streszczenie
Katarzyna Dziubek Badanie roli sygnalizacji receptora PD1 w linii komórkowej ludzkiego kostniakomięsaka.

Dissecting the role of PD1 receptor signalling in human osteosarcoma cell line.

Promotor: dr Theodore Hupp, prof. UG
Natalia Burzyńska Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów

Short- and Long-Term Transcriptomic Responses of Escherichia coli to Phototherapies: a Systems Analysis

Promotor: dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
Marcin Zakrzewski Nanocząstki metaliczne jako potencjalne nośniki i czynniki modulujące aktywność wybranych leków przeciwnowotworowych

Metallic nanoparticles as potential carriers and modulating agents of the activity of selected antineoplastic drugs

Promotor: dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Marta Wyszkowska Specyficzne hamowanie aktywności ludzkiej, mitochondrialnej nukleazy EXOG, jako proces kontroli naprawy mitochondrialnego DNA


Targeted inhibition of human mitochondrial nuclease EXOG, as a mean of mitochondrial DNA repair process modulation


Promotor: dr hab. Michał Szymański, prof. UG
Ewa Wiśniewska Rola glikozylacji w cyklu życiowym wirusów posiadających genom o dodatniej polarności 

Role of glycosylation in the life cycle of viruses with a positively stranded genome

Promotor: dr hab. Ewelina Król, prof. UG
Michał Prusiński Zastosowanie ekstraktów roślinnych i nanocząstek do zwalczania kwarantannowych bakterii chorobotwórczych roślin

Application of plant extracts and nanoparticles for eradication of quarantine plant pathogenic bacteria

Promotor: prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Mikołaj Piotrkowski Mechanizmy infekcji wirusowej komórek nowotworowych 

Mechanisms of virus infection of cancer cells 

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska- Szewczyk
Joanna Mancewicz Wpływ abiotycznych czynników stresowych na intensywność remodelowania lipidów roślinnych

Effect of different abiotic stress on plant lipid remodelling intensity

Promotor: prof. dr hab. Antoni Banaś
Sara Kędzierska Wpływ różnej ekspresji genu kodującego PDAT (acylotransferazę fosfolipid:diacyloglicerol) na tolerancję stresu abiotycznego w roślinach

Effect of different level of PDAT (phospholipid: diacyloglicerol acetyltransferase) encoding gene expression on plant tolerance toward abiotic stress

Promotor: prof. dr hab. Antoni Banaś
Katarzyna Kalinowska Badanie molekularnych podstaw rozpoznawania substratów przez białka JDP przy użyciu biochemicznej rekonstrukcji białek ancestralnych

Revealing the molecular determinants of client recognition by JDPs using biochemical reconstruction of ancestral proteins

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Zuzanna Hirsz Wewnątrzkomórkowa dynamika wybranych białek i DNA w warunkach stresu

Intracellular dynamics of selected proteins and DNA in stress conditions

Promotor: prof. dr hab. Igor Konieczny
Aleksandra Domin Badanie/analiza nowych ról białka ADAR1 w nowotworze płuc z uwzględnieniem wpływu ścieżki wykrywania uszkodzeń DNA zależnej od p53 oraz leczenia przeciwnowotworowego na aktywność ADAR1


Analysis of new roles of ADAR1 protein in lung cancer, taking into account the impact of the p53-dependent DNA damage sensing network and anticancer treatment on ADAR1 activity


Promotor: prof. Mary Anne O’Connell
Weronika Chmura Biochemiczna analiza interakcji PolyP i DNA z wybranymi białkami

Biochemical analysis of PolyP and DNA interactions with selected proteins

Promotor: prof. dr hab. Igor Konieczny
Maria Borowska-Beszta Wykorzystanie analiz omicznych do badania interakcji pomiędzy Pectobacterium betavasculorum a roślinami

The use of omics analyses to study the interactions between Pectobacterium betavasculorum and plants

Promotor: dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG
Marcin Borowicz Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalnych profagów w genomach bakterii Pectobacterium spp. i Dickeya spp.


Identification and characterization of functional prophages present in Pectobacterium spp. i Dickeya spp. genomes


Promotor: dr. hab. Robert Czajkowski, prof. UG
Milena Stolarska Zastosowanie metod filogenetycznych do badania pochodzenia, funkcji oraz oddziaływań pomiędzy białkami systemów opiekuńczych Hsp70/JDP

Phylogenetic approach to study the origin, function and interactions between proteins of JDP - Hsp70 systems

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Marszałek
dr hab. Katarzyna Tomala - Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Paweł Golik - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Szymon Kaczanowski - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
PDF icon Streszczenie
Paulina Czoska Zakażenia bakteriami Campylobacter jejuni –badania oddziaływań bakterii, przeciwciał i układu odpornościowego

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Dagmara Mróz Charakterystyka biochemiczna ludzkiego białka CLPB i jego patogennych wariantów

Biochemical characteristic of human CLPB protein and its pathogenic variants

Promotor: dr hab. Szymon Ziętkiewicz
Magdalena Pilch Rola białek IFITM1 I IFITM3 w regulacji szlaków sygnalizacyjnych interferonu-gamma w raku przełyku

The regulatory role of IFITM1 and IFITM3 proteins in IFNy signalling pathways in oesophageal cancer

Promotor: prof. dr Theodore Hupp
Mikołaj Kocikowski Od psa do człowieka: wzorce ekspresji punktów kontrolnych w nowotworach i opracowanie psich przeciwciał przeciwko receptorowi PD-1

Of Dogs and Men: Tracing Immune Checkpoint Signatures Across Cancers and Unleashing the Potential of Canine PD-1 Antibodies

Promotor: prof. dr Theodore Hupp
Natalia Stachura Drogi międzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV2

Cell-to-cell transmission of SARS-CoV-2 virus

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Klaudia Kochanowicz Elementy funkcjonalne determinujące aktywności przodków małych białek szoku cieplnego u Enterobacterales


Ancestral eHsps of Enterobacterales – functional units and mechanism of action


Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Argho Aninda Paul Smart antigen provision for effcient induction of allergen tolerance

Promotor: dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG
Michalina Michalska Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2

Immunomodulatory properties of SARS-CoV-2 coronavirus-encoded proteins

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Alicja Dobek Analiza funkcjonalna enzymów Arabidopsis thaliana zaangażowanych w akumulację flawonoidów i kumaryn w odpowiedzi na stresy środowiskowe


Functional genomics analysis of Arabidopsis thaliana enzymes involved in flavonoid and coumarin accumulation in responses to environmental stress


Promotor: prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Daria Horoszkiewicz Badania interakcji pomiędzy bakteriami z rodzaju Pectobacterium a roślinami jedno- i dwuliściennymi z zastosowaniem analiz metagenomicznych i transkryptomicznymi

Study of the interaction between Pectobacterium and monocotyledonous and dicotyledonous plants using metagenomic and transcriptomic analyzes

Promotor: dr hab. Małgorzata Waleron
Marcin Pitek Molekularne determinanty specyficzności substratowej białek Hsp70

Molecular determinants of Hsp70's substrate specificity

Promotor: dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG
Michał Rzeszotarski Poszukiwanie nowych środków przeciwdrobnoustrojowych w walce z bakteriami opornymi na antybiotyki

Towards new antimicrobials of plant origin targeting antibiotic resistant bacteria 

Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
Dominika Czorniej Określenie wpływu składu i suplementacji mediów hodowlanych oraz skali hodowli komórkowej na fragmentację terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych 

Determination of the effect of the composition, supplementation of culture media and the scale of cell culture on the fragmentation of therapeutic monoclonal antibodies


Promotor: dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
Patrycja Bełdzińska Nanocząstki platyny jako potencjalne modulatory aktywności wybranych antybiotyków przeciwnowotworowych.

Platinum nanoparticles as potential modulators od the activity of selected anticancer antibiotics. 

Promotor: dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Beata Agnieszka Kruszewska-Naczk Identyfikacja molekularnego mechanizmu odpowiedzi Escherichia coli na przeciwbakteryjną inaktywację światłem niebieskim za pomocą analizy genomu  


Identification of the molecular mechanism of Escherichia coli response to antimicrobial blue light inactivation by whole genome analysis

Promotor: dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
Klaudia Barańska Opracowanie potencjalnej szczepionki przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu oraz SARS-CoV-2 opartej o syntetyczne kwasy nukleinowe

Development of a potential vaccine against Tick-Borne encephalitis Virus and SARS-CoV-2 based on synthetic nucleic acids

Promotor: dr hab. Ewelina Król, prof. UG
Michał Majewski Promotor: dr hab. Michał Szymański, prof. UG
Victor Urbiola Salvador Promotor: dr Zhi Jane Chen, prof. UG
Dominika Miroszewska Promotor: dr Zhi Jane Chen, prof. UG
Karolina Gackowska Makrocząsteczkowe struktury oparte na wirusie grypy typu A jako potencjalne nośniki szczepionek bazujących na stabilizowanym mRNA 


Macromolecular structures of influenza A proteins as carriers for potential vaccines based on stabilized mRNA

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Aurelia Schweda Charakterystyka nowych cząstek wirusopodobnych i ich zastosowanie jako szczepionki terapeutyczne

Characterization of novel virus like particles and they use as therapeutic vaccines

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Izabela Perkowska Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie

Elucidating the role and mechanism of regulatory network of genes encoding dioxygenases in terms of plant adaptation to land conditions


Promotor: prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Piotr Purzycki Strukturalne podstawy funkcjonalnej współpracy białek biorących udział w przetwarzaniu starterów RNA podczas replikacji mitochondrialnego DNA

Structural basis for functional cooperation between proteins involved in the processing of RNA primers during mitochondrial DNA replication

Promotor: dr hab. Michał Szymański, prof. UG
Kenneth Weke Development and application of mass spectrometry techniques for analysis of proteins and immunopeptides in cancer.

Promotor: prof. dr Theodore Hupp
Estefania Esposito Promotor: prof. dr Theodore Hupp
Marta Zimna

Innowacyjne podejścia w opracowaniu szczepionek rekombinowanych opartych na białkach strukturalnych patogenów wirusowychPromotor: dr hab. Ewelina Król, prof. UG
Ewelina Wysocka

Analiza wewnątrzkomórkowa lokalizacji wybranych białek inicjatorowych i proteazy Lon w komórkach bakteryjnych poddanych stresowiPromotor: prof. dr hab. Igor Konieczny
Klaudia Szymczak

Analiza właściwości przeciwdrobnoustrojowych Ga3+ protoprofiryny IX oraz jej pochodnej Ga3+ -meso-protoporfiryny 9 na modelu infekcyjnym ludzkich kreatynocytówPromotor: dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG
Ada Połońska

Zrozumienie podstawowych aspektów biochemii enzymów typu LPCATPromotor: prof. dr hab. Antoni Banaś
Igor Grochowina

Dynamika i struktura kompleksów białek opiekuńczychPromotor: prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Dominika Bedran

Regulation of the CHIP/STUB1 pathway response in models of neurodegeneration in cancerPromotor: prof. dr Theodore Hupp
Weronika Babińska-Wensierska Charakterystyka bioróżnorodności bakteryjnych patogenów roślin z rodziny Pectobacteriaceae oraz mikrobiomu gleb, na których uprawiano rośliny ziemniaka

Characteristics of the biodiversity of bacterial plant pathogens  from the Pectobacteriaceae family and the microbiome of soil where potato plants were grown

Promotor: prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Wiktoria Sztangierska Wpływ drożdżowego czynnika wymiany nukleotydów (Sse1) na funkcjonowanie systemu Hsp70 w dezagregacji  


Role of yeast nucleotide exchange factor (Sse1) in functioning of Hsp70 chaperone system in protein disaggregation 

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Inga Blanka Jamrożek Opracowanie in silico modelu receptora kiełkowania przetrwalników GerA Bacillus subtilis

Developing an in silico model of the GerA Bacillus subtilis germination receptor

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
prof. dr hab. Sławomir Filipek, Laboratorium Biomodelowania, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz., Laboratorium Biologii Obliczeniowej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
PDF icon Streszczenie
Magdalena Jabłońska Molekularne mechanizmy oddziaływania między szczepem Pseudomonas donghuensis z pomidorem w czasie kolonizacji korzeni

Molecular mechanisms of the interactions between Pseudomonas donghuensis and tomato upon colonization

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Małgorzata Kleczewska Porównanie bakteryjnych i eukariotycznych systemów Hsp70 funkcjonujących w biogenezie centrów żelazo – siarkowych

Comaprison of bacterial and eukaryotic Hsp70 systems functioning in the biogenesis of iron-sulfur clusters

Promotor: dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG
Prof. dr hab. Hanna Kmita, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Paweł Lipiński, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Monika Romanik-Błońska Kompleksy stakingowe polifenoli z malin z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi

Stacking complexes between poliphenols from raspberries and heterocyclic aromatic amines

Promotor: Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Jakub Michał Fikowicz-Krośko Identyfikacja i charakterystyka genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L.

Identification and characterization of genes specifically up-regulated in Dickeya solani during colonization of Solanum tuberosum L. and Solanum dulcamara L.

Promotor: Dr hab. Robert Czajkowski
Paulina Weiher Rekombinowane przetrwalniki Bacillus subtilis jako potencjalne szczepionki przeciwko patogenom wirusowym.

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Karolina Paulina Uranowska Właściwości biochemiczne i immunogenne potencjalnego antygenu szczepionkowego opartego na konserwowanej domenie „nóżki” hemaglutyniny wirusa grypy

Biochemical and immunogenic properties of potential vaccine antigen based on conserved stalk domain of influenza virus hemagglutinin

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Weronika Aniela Hoffmann Analiza funkcji i biogenezy wybranych mikroRNA wirusa pseudowścieklizny (PRV)

Analysis of the functions and biogenesis of selected microRNAs of pseudorabies virus (PRV)

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
dr hab. Magdalena Weidner-Glunde - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

dr hab. Ewa Szołajska - Instytut Biochemii I Biofizyki PAN w Warszawie
Tomasz Filip Łęga Konstrukcja jadalnej szczepionki przeciwko wirusowi grypy dla drobiu opartej na rekombinowanych przetrwalnikach Bacillus subtilis

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Wojciech Aleksy Potocki Białka adsorbowane na przetrwalnikach Bacillus subtilis jako szczepionka przeciwko Clostridium difficile

Protein adsorber on spores of Bacillus subtilis as a vaccine against Clostridium difficile

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Karolina Ewa Zimmer Analiza zmienności genetycznej glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów poddanych terapii interferonem alfa i rybaviryną

Hepatitis C Virus E2 glycoprotein genetic variability in patiens subjected to interferon-ribavirin therapy

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. Robert Nawrot - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Marcin Augustyniak Modelowanie molekularne kompleksów kinazy białkowej PrkC z domniemanymi endogennymi celami aktywności fosforylacyjnej 

Molecular modeling of complexes of PrkC protein kinase with possible endogenous targets of phosphorylation activity

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Dr hab. inż. Aleksander Herman

Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Michał Rogaczewski Koewolucja mitochondrialnych  białek opiekuńczych uczestniczących w biogenezie centrów żelazo-siarkowych

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Kamil Krystian Belau Zastosowanie mezoskopowych pól siłowych do przewidywania oddziaływań międzycząsteczkowych w procesie tworzenia kapsyd wirusowych

The usage of coarse-grained force fields in predicting intermolecular interactions in the viral capsid formation process

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Iwona Piątek System for heterologous proteins display on the surface of Bacillus subtilis spores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Antoni Banaś

Dr hab. Izabela Święcicka, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
Dorota Anna Lesiak Właściwości immunomodulacyjne białka US3 alfaherpeswirusów

Immune evasion properties of US3 protein of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Rafał Banasiuk Zielona synteza bioaktywnych nanocząstek wybranych metali

Green synthesis of bioactive nanoparticles of selected metals

Promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka
Michał Grabowski Analiza wybranych czynników molekularnych wpływających na poziom homocysteiny w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Analysis of selected molecular factors affecting the homocysteine level in the pathogenesis of ischemic stroke

Promotor: Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Jan Jacek Kaczor

Dr hab. Patrycja Koszałka
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Alicja Skrla Znaczenie oddziaływań pomiędzy domenami M i NBD1 dla aktywności białka opiekuńczego ClpB z Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Adam Kawiński Lipazy kiełkujących nasion roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem nasion jojoba – jedynej rośliny akumulującej woski

Promotor: Prof. dr hab. Antoni Banaś
dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz – Wydział Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego
PDF icon Streszczenie
Vasil Borisov Krapchev Application of recombinant  surface antigens of hepatitis C virus (HCV) for studies of virus entry

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Beata Marta Gromadzka Metody monitorowania i zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy RNA w oparciu o cząsteczki wirusopodobne

Construction and application of virus-like particles (VLPs) to monitor and prevent certain RNA virus infections


Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG

prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie